چگونه پارچه های ابریشمی را بشوئیم؟

اگر یک پارچه ابریشمی لطیف را خواستید برای اولین بار بشوئید به نسبت ۲۵ گرم در یک لیتر آب جوش

ادامه

چگونه لکه رنگ را از روی لباس پاک کنیم؟

اگر رنگ مورد نظر رنگ بر پایه آب باشد (یعنی رنگ روغن نباشد) کار شما بسیار راحت است. اگر قبل

ادامه